Bio

December 15th, 2011
Деница Тонева
Дизайнер и визуален артист
de@denitsatoneva.net
0882288789
Subscribe
РАБОТА:
2011–досега, Арт директор, дизайнер, част от екипа на Водна кула арт фест — международната платформа за съвременно изкуство
2010 Арт директор, дизайнер, съосновател на UNDERLOVER
2009 Арт директор, дизайнер, съосновател на артстудио Слънца
2007–2008 Графичен дизайнер в Lalo Treasures
2002–досега, Дизайнер и артист на свободна практика
ОБРАЗОВАНИЕ:
2010–2012 Продуктов дизайн, магистър, Технически университет – София
2006–2010 Инженерен дизайн, бакалавър, Технически университет – София
2001–2006 Математика, информатика, английски език, Образцова математическа гимназия – Пловдив
ИЗБРАНИ ИЗЛОЖБИ:
2011 Групова изложба, Музей за съвременно изкуство, София
2010 „х2”, съвместна изложба с Никола Минчев, Чаената къща, Пловдив
2010 „В капана”, групова изложба, артстудио Слънца, Пловдив
2010 Млади автори, Галерия Пловдив
2009 „50 години вестник Технически Авангард”, групова изложба графичен дизайн, ТУ–София
2009 „Тайната на щастието е”, групова изложба, артстудио Слънца, Пловдив
2008 „Цвят и свят”, национална студентска изложба, изложбена зала Джамията, Дупница
2007 Перформанс в рамките на международния младежки фестивал „ЕВРОАРТ”, съвместен проект със студентска група N–art, Благоевград
ИЗБРАНИ СЪБИТИЯ:
2010 Презентация на Pecha Kucha Night Sofia
2010 Участие в организацията по откриване на първото студио за графичен дизайн и моделиране в Технически университет – София
2010 Организация на изложба „В капана“, артстудио Слънца, Пловдив
ИЗБРАНИ НАГРАДИ:
2008 „Цвят и свят”, Дупница, национална студентска изложба, второ място
2006 МОН, национален конкурс за есе, трето място
2005 Международен младежки фестивал „ЕВРОАРТ”, национален конкурс за есе, второ място
2005 ОМГ–Пловдив, награда за авторска пиеса
ИЗБРАНИ ПУБЛИКАЦИИ:
2011 списание Едно, текст: Андриана Андреева, фотография: Михаил Новаков
2010 списание Нов технически авангард
ВРЪЗКИ:
Водна кула арт фестUNDERLOVERСлънцаBehanceIssuuVimeoLinkedInLast FMFacebook
Denitsa Toneva
Design and visual stuff
de@denitsatoneva.net
+359 882288789
Subscribe
WORK:
2011–present, Art Director, Designer, part of the team of Water Tower Art Fest — International contemporary art festival
2010 Art Director, Designer, Co-Founder of UNDERLOVER
2009 Art Director, Designer, Co-Founder of artstudio Slanca
2007–2008 Graphic Designer at Lalo Treasures
2002–present, Freelance designer and artist
EDUCATION:
2010–2012 Master of Product Design, Technical University of Sofia
2006–2010 Bachelor of Design Engineering, specialized in Communication design, TU Sofia
2001–2006 Mathematics, Informatics, English, Model Secondary School of Mathematics – Plovdiv
SELECTED EXHIBITIONS:
2011 Group exhibition, Museum of contemporaray art in Sofia
2010 х2, Co-exhibition with Nikola Minchev, Tea House, Plovdiv
2010 Trapped, Group exhibition, artstudio Slanca, Plovdiv
2010 Young artists, Group exhibition, Gallery Plovdiv
2009 Graphic Design, Group exhibition, 50 years Technical Avant-garde Newspaper, TU Sofia
2009 The secret of happiness is, artstudio Slanca, Plovdiv
2008 World and Colour, National Student Exhibition, Gallery Dupnitsa, Dupnitsa
2007 Performance in the frames of International Youth Festival EUROART, collaborative project with student group N-art, Blagoevgrad
SELECTED EVENTS:
2010 Presentation at Pecha Kucha Night Sofia
2010 Part of organization of opening of the first studio for graphic design and moulding in the Technical University – Sofia
2010 Organization of Trapped Exhibition, artstudio Slanca, Plovdiv
SELECTED AWARDS:
2008 World and Colour, Dupnitsa, National Student Art Competition, Second prize
2006 Ministry of Education Bulgaria, National Essay Contest, Third prize
2005 Fourth International Youth Festival EUROART, National Essay Contest, Second prize
2005 An award for author’s play, MSSM, Plovdiv
Excellently presented at other contests, organised by foundations in the country
SELECTED PUBLICATIONS:
2011 Edno magazine, text: Adriana Andreeva, photo: Mihail Novakov
2010 New Technical Avant-garde magazine
LINKS:
Water Tower Art FestUNDERLOVERartstudio SlancaBehanceIssuuVimeoLinkedInLast FMFacebook

Copyright
All manners of reproduction, representation or non-commercial use of this work or of parts thereof—like in reprinting of text or pictures, performance and any transfer to another medium—are only admissible within express written permission of the author.
Site built with WordPress. Theme designed by Denitsa Toneva.