Design Studio 3128

November 14th, 2011
Дизайн студио 3128 / Design Studio 3128
Реконструкция и дизайн на първото студио за графичен дизайн и моделиране в Технически Университет – София. Съвместен проект с Филип Лазаревски.
Предистория: Първоначалната идея за дизайн студио започна като финансиран от нас /студентите на ТУ – София/ проект в едно пространство, предназначено за четалня в 14 бл. на общежитията на ТУ. След разрешението на Студентски общежития и столове /СОС/ започнахме реконструкция и редизайн на мястото, за да го пригодим за ателие по графичен дизайн и моделиране. След една година ремонт процесът беше спрян от университета, поради излизането на блока в основен ремонт, след който се очакваше мястото да бъде адаптирано като жилищна стая. Това ни върна в началото на идеята. Без място и финанси започнахме да търсим други начини да направим първото студио за студентите от инженерен дизайн. Пълното разбиране на нашата идея дойде от Студентски съвет. Те ни предложиха място и финанси, с които да превърнем нашата идея в реалност. Пространството на Студентски съвет беше съвсем различно от първото. Всичко трябваше да се направи отначало. На нас оставиха да решим функционалното преорганизиране, реконструкция, интериор, комуникационен дизайн и типография. Трябваше да поместим 3 процеса /графичен дизайн, чертане и моделиране/ в 15,3 кв.м. Всички мебели и пространствени елементи трябваше да бъдат компактни, мултифункционални и лесни за употреба.
Благодарим за подкрепата на: e-Types design agency – Копенхаген /за предоставянето на шрифта Fletch Text Pro безплатно за нашето студио/, Михаил Ангелов, Росен Такев, Artone, Пламен Бъчваров, Стефан Гущанов, Тоде и Лиле, Мариана и Тодор, Полина Панкова, Диляна Налджиева, Юлия Кючукова
Фотография — Fantasy House, Деница Тонева, Филип Лазаревски
Reconstruction and design of the first studio for graphic design and moulding in the Technical University – Sofia. Collaborative project with Filip Lazarevski.
Story: This studio started as a self financed idea from us – the students in the Technical University of Sofia. It all started in one of the dorm’s demolished reading rooms that we wanted to reconstruct and redesign into a studio for graphic design, technical drawing and moulding. After one year of renovation the place, the process was stopped by the university because of change in dorm’s plans. The room that we were renovating was changed into a regular room for students to live in. This brought us back to the beginning. Without a place and finances we had to search for new ways how to make the first studio for the students of Engineering design in the university. The full understanding about building the studio came from the University Student Council. They offered us place and finances to make our idea from blueprints into reality. The place from the Student Council was totally different from the first one. Everything had to be done from the beginning. The concept, reconstruction, furnishing, graphic design and typography were left for us to decide how it will be. We had to fit three processes /graphic design, technical drawing and moulding/ into 15,3 square meters. All the furniture and other elements had to be compact, simple, easy to use and multifunctional.
Special Thanks to: e-Types design agency – Copenhagen /for their donation of Fletch Text Pro for our studio/, Mihail Angelov, Rossen Takev, Artone, Plamen Bachvarov, Steffan Gushtanov, Tode & Lile, Mariana & Todor, Polina Pankova, Dilqna Naldjieva, Yulia Kuchukova
Photography — Fantasy House, Denitsa Toneva, Filip Lazarevski
————
Първо пространство – блок №14 на студентски общежития към ТУ – София: / The first place – student dormitories, TU – Sofia:

Стая 3128 в учебен блок №3, ТУ – София: / The room 3128, TU – Sofia:


> Дизайн студио 3128 — откриване > Design studio 3128 — opening